Sekretessmeddelande

Ikraftträdandedatum: 1 november 2021

MillerKnoll respekterar din integritet och dina rättigheter:

Utöva dina integritetsrättigheter

Table of Contents

 1. Integritet på MillerKnoll
 2. Källor till personlig information
 3. Personlig information vi samlar in
 4. Vår användning av personlig information
 5. Vår delning av personlig information
 6. Överföring av personlig information mellan länder
 7. Säkerhet och kvarhållande
 8. Barns integritet
 9. Mobilappar, OAuth och tredje parts webbplatser
 10. Cookies och intressebaserad annonsering
 11. Dina integritetsrättigheter
 12. Kontaktuppgifter
 13. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

 1. Integritet på MillerKnoll

  MillerKnoll respekterar din integritet och i detta integritetsmeddelande beskrivs vår nuvarande integritetspraxis med avseende på insamling och användning av din personliga information, samt dina val med avseende på vår användning och insamling av dessa. Integritetsmeddelandet avser information vi får från och om individer som interagerar med MillerKnolls webbplatser, mobilapplikationer, sociala medier-webbplatser, mikrosajter eller andra digitala egendomar (sammantaget ”webbplatsen” om inte annat anges), och produkter och tjänster; det gäller dock inte arbetssökande eller anställda. Termer angivna med stor bokstav som inte definieras i detta integritetsmeddelande anges i användarvillkoren.

  Detta integritetsmeddelande gäller alla , dotterbolag som kontrolleras av MillerKnoll, Inc. och associerade företag globalt, inklusive men inte begränsat till Herman Miller, Knoll, Colebrook Bosson Saunders, DatesWeiser, Design Within Reach, Edelman Leather, Fully, Geiger, HAY, Holly Hunt, KnollExtra, Knoll Office, KnollStudio, KnollTextiles, Maharam, Muuto, Nemschoff, naughtone och Spinneybeck | FilzFelt som gemensamt kallas för ”MillerKnoll-företag” eller ”MillerKnoll”.

  När du använder webbplatsen, eller delar din information med oss, accepterar du den integritetspraxis som beskrivs i detta integritetsmeddelande.

 2. Källor till personlig information

  När du interagerar med MillerKnoll kan vi samla in information om dig från följande källor:

  2.1 Direkt från dig, till exempel:

  • när du fyller i formulär, inklusive de på webbplatsen
  • när du utför transaktioner med oss
  • när du kommunicerar med oss (inklusive via e-post och SMS)
  • när du använder våra produkter och tjänster
  • om du gör ett garantianspråk avseende våra produkter
  • om du rapporterar ett problem med våra produkter eller tjänster 

  2.2 Från teknik när du besöker vår webbplats.

  2.3 Från moderbolag, dotterbolag och associerade bolag inom MillerKnoll.

  2.4 Från tredje part eller offentliga källor, såsom:

  • Återförsäljare och underåterförsäljare
  • Tjänsteleverantörer
  • Datamäklare/återförsäljare av data
  • Affärspartners
  • Reklamnätverk
  • Sociala medieplattformar och nätverk
  • Offentliga webbplatser, statliga enheter som upprätthåller offentliga register eller information som du skickar till ett offentligt forum  

  Vi kan kombinera information som vi får från källorna som beskrivs i detta meddelande, inklusive tredjepartskällor och offentliga källor, och använda eller röja den för de syften som beskrivs nedan.

 3. Personlig information vi samlar in

  Den personliga informationen vi samlar in från dig varierar beroende på hur du använder vår webbplats eller interagerar med oss. Den personliga informationen kan innehålla:

  3.1 Identifierare, såsom namn, leverans-/faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress; företagstitel och kontaktuppgifter; webbläsartyp och språk; operativsystem; domänserver; typ av dator eller enhet; och annan information om enheten du använder för att komma åt vår webbplats.

  3.2 Kundregister och finansiell information, som socialförsäkringsnummer, bankkonto- eller kreditkortsnummer, identifierare för betalningsappar eller annan information som krävs vid betalning från eller till dig.

  3.3 Kommersiell information, inklusive register över produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller övervägts, marknadsföringspreferenser, kundfeedback och information angående dina preferenser för smart inredning (t.ex. bordshöjd), eller annan köp- eller konsumtionshistorik eller -tendenser.

  3.4 Internet- eller annan elektronisk nätverksaktivitetsinformation, inklusive, men inte begränsat till, surfhistorik, sökhistorik och personlig information om din interaktion med vår webbplats eller annonser.

  3.5 Geoplatsdata från gps, wifi och/eller annan mobilteknik i din enhet som fastställer plats och avstånd till en visningslokal, butik eller återförsäljare som visar våra produkter eller tjänster.

  3.6 Ljud-, videoinformation eller annan elektronisk information, såsom inspelning av samtal till våra kundtjänstcenter eller innehåll som du tillhandahåller.

  3.7 Yrkes- eller anställningsrelaterad information och annan demografisk information.

  3.8 Slutledningar dragna från någon av informationen ovan som används för att skapa en profil om våra kunder.

 4. Vår användning av personlig information

  Vi använder den personliga informationen som identifieras ovan för följande affärsändamål:

  4.1 För våra interna affärsändamål, såsom att upprätthålla eller serva konton, tillhandahålla kundservice, bearbeta eller utföra beställningar och transaktioner, verifiera kundinformation, behandla betalningar, tillhandahålla finansiering och utföra analyser. Den rättsliga grunden för behandling är MillerKnolls legitima intresse i bedriva sin verksamhet och är nödvändig för vår kontakt med dig.

  4.2 Intern forskning, utveckling och produktförbättring. Den rättsliga grunden för behandling är MillerKnolls legitima intresse i bedriva sin verksamhet.

  4.3 Verifiering eller upprätthållande av kvaliteten eller säkerheten för en tjänst eller produkt och för att förbättra, uppgradera eller utöka tjänsten eller produkten. Den rättsliga grunden för behandling är MillerKnolls legitima intresse i bedriva sin verksamhet.

  4.4 Kortvarig övergående användning, som anpassning av annonser som visas som en del av samma interaktion. Den rättsliga grunden för behandling är MillerKnolls legitima intresse i bedriva sin verksamhet.

  4.5 Revidering relaterad till en aktuell interaktion med konsumenten och samtidiga transaktioner. Den rättsliga grunden för behandling är MillerKnolls legitima intresse i bedriva sin verksamhet.

  4.6 Av juridiska, säkerhets- och trygghetsskäl. Den rättsliga grunden för behandling är MillerKnolls legitima intresse i bedriva sin verksamhet, i den mån det är nödvändigt för att uppfylla MillerKnolls rättsliga skyldigheter och som är nödvändigt för att utföra eller genomdriva våra avtal.

  4.7 För marknadsföring eller annonsering, inklusive tävlingar och lotterier. Den rättsliga grunden för behandling är MillerKnolls legitima intresse i bedriva sin verksamhet.

  4.8 För tjänster från tredje part som du godkänner. Den rättsliga grunden för behandling är ditt samtycke.

  4.9 Vi kan också använda anonymiserad eller aggregerad data för ytterligare ändamål.

 5. Vår delning av personlig information

  Vi kan dela personlig information som samlats in om dig med följande enheter eller i följande situationer:

  5.1 Associerade företag. Vi kan komma att dela delar eller all din information till våra moderbolag, dotterbolag och associerade företag inom MillerKnoll.

  5.2 Tjänsteleverantörer. Vi kan komma att dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att utföra funktioner och tjänster för vår räkning, för att leverera våra produkter eller tjänster och/eller för att bedriva vår verksamhet, såsom produktleveranstjänster, betalningsprocesser, leverantörer av datavärd och lagring, kundtjänst, leverantörer av marknadsförings- och dataanalystjänster.

  5.3 Auktoriserade återförsäljare. Vi kan komma att dela din personliga information med auktoriserade återförsäljare för försäljnings-, leasing- och kundserviceändamål, samt för leadsgenerering och återförsäljarnas egna marknadsföringsändamål.

  5.4 Professionella rådgivare. Vi kan komma att dela din personliga information med våra revisorer, advokater och andra professionella rådgivare som hjälper oss att utföra vår affärsverksamhet.

  5.5 Med tredje part angående företagsförändringar. Vi kan komma att köpa eller sälja företag eller tillgångar. I händelse av en företagsförsäljning, fusion, omorganisation, försäljning av tillgångar, upplösning eller liknande händelse kan den personliga information vi samlar in utgöra en del av de tillgångar som överförs.

  5.6 Av juridiska, säkerhets- och trygghetsskäl. Vi kan avslöja personlig information till andra (däribland brottsbekämpande myndigheter, offentliga myndigheter och tillsynsorgan) om vi är skyldiga att göra det enligt lag, eller närhelst vi anser att det är nödvändigt eller tillrådligt att avslöja sådan personlig information för att skydda och försvara våra rättigheter, egendom eller vår eller andras säkerhet. Observera att vi kan bli skyldiga att avslöja en individs personliga information som svar på en laglig begäran från offentliga myndigheter (såsom ett domstolsbeslut), däribland för att uppfylla nationell säkerhet eller brottsbekämpande krav. Vi kan också avslöja din personliga information för att upptäcka och/eller lösa eventuella bedrägerier eller säkerhetsproblem.

  5.7 Med utvalda samarbetspartners och digitala annonsnätverk för riktad marknadsföring. Vi kan komma att dela personlig information som vi har om dig med icke-anslutna tredje parter (utvalda samarbetspartners och digitala annonsnätverk) för marknadsföring av liknande produkter eller tjänster.

  5.8 Samtycke. Vi kan komma att dela personlig information som vi har om dig med ditt samtycke eller på din anvisning med icke-anslutna tredje parter.

  Enligt kaliforniska lagar ska företag ska ange om vissa kategorier av information är insamlad, ”såld” eller överförd som ett företags ”affärsändamål” (så som dessa villkor är definierade i kalifornisk lag). Du hittar en lista med informationskategorier vi samlar in och delar här. Observera att listan är omfattande och kan hänvisa till information som vi delar om andra personer än dig.

 6. Överföring av information mellan länder

  MillerKnoll är ett globalt företag baserat i USA, med verksamhet i länder runt om i världen. Auktoriserad MillerKnoll-personal och tredje parter som agerar å våra vägnar kan komma åt, använda och behandla personlig information som samlats in från dig i ett land som skiljer sig från ditt och som kan ha andra, däribland mindre stränga, dataskyddslagar.

  MillerKnoll har implementerat global integritetspraxis för behandling av personlig information för att säkerställa att den personliga informationen är skyddad enligt olika dataskyddslagar, inklusive de tillämpliga dataskyddslagarna under vilka den personliga informationen samlades in. MillerKnoll överför personlig information mellan de länder där vi verkar i enlighet med standarderna och villkoren i tillämpliga dataskyddslagar, inklusive standarder och villkor relaterade till säkerhet, bearbetning och acceptabla överföringsmekanismer.

 7. 7. Säkerhet och kvarhållande

  Vi använder rimliga fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga informations konfidentialitet och säkerhet. Men eftersom internet inte är en säker miljö till 100 % och inga säkerhetssystem eller åtgärder är ogenomträngliga, kan vi inte garantera säkerheten för all information du överför till oss. Vi rekommenderar dig starkt att inte kommunicera någon konfidentiell information via e-post till oss eller på annat sätt via vår webbplats.

  Vi behåller personlig information endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de angivna ändamålen för vilka den personliga informationen samlades in eller på annat sätt behandlades och därefter endast för legitima ändamål eller lagkrav.

 8. Barns integritet

  Vår webbplats riktar sig inte mot och är inte avsedd att användas av personer under 16 år. Om du inte är minst 16 år gammal, gå inte in på vår webbplats, använd den inte och registrera dig inte. Vi samlar inte in, använder, delar eller säljer inte medvetet personlig information från personer under 16 år. Om du anser att vi har gjort det av misstag vill vi gärna att du meddelar oss om det så att vi kan avsluta och radera ditt konto och din kontoinformation.

 9. Mobilappar, OAuth och tredje parts webbplatser

  9.1 Mobilapplikationer MillerKnoll kan ha mobilapplikationer som du kan ladda ner till din mobila enhet (”applikationer”). När du laddar ner applikationer kan det finnas en möjlighet för dig att förse oss med eller för oss att få personlig information om dig. Varje applikation kommer att visa ett integritetsmeddelande som kommer att informera dig om hur all ny eller annan personlig information som delas via applikationen kommer att hanteras. I övrigt kommer den personliga information som samlas in via applikationer vara sådan personlig information som identifierats ovan, och den kommer att användas och delas enligt vad som anges i detta integritetsmeddelande.

  Vissa egenskaper och funktioner hos applikationerna baseras på din plats. Om du samtycker till det kan vi samla in geografisk information från din mobila enhet, trådlösa operatör och/eller vissa tredjepartsleverantörer i syfte att tillhandahålla dessa egenskaper och funktioner. Insamling av sådan geografisk information sker endast när du använder din mobila enhet. Du kan avböja att tillåta oss att samla in sådan geografisk information eller inaktivera platstjänster på din mobila enhet, men om du gör det kommer vissa egenskaper och funktioner att begränsas för dig.

  9.2 Standard Open Authorization och liknande teknik ("OAuth") Utöver användningen av eller åtkomsten till din personliga information som diskuteras i detta meddelande kan, med ditt tillstånd, tredjepartsapplikationer och tjänster komma åt din personliga information med OAuth om du väljer att logga in på vår webbplats med hjälp av din inloggningsinformation från sådana tredje parters applikationer. Vi kan också använda OAuth för att kunna dela personlig information om dig som lagras av oss utan att dela dina säkerhetsuppgifter.

  9.3 Tredje parts webbplatser Vi är inte ansvariga för den praxis som används av tredje parts webbplatser eller tjänster länkade till eller från vår webbplats, inklusive informationen eller innehållet på sådana webbplatser eller tjänster, och detta integritetsmeddelande gäller inte för dem. Integritetspolicyer på sådana länkade webbplatser kan skilja sig från vårt integritetsmeddelande. Ditt surfande och din interaktion med tredje parts webbplats eller tjänst, inklusive de som har en länk på vår webbplats, är föremål för den tredje partens egna regler och integritetspolicyer. Du kommer åt sådana länkade webbplatser på egen risk. Du bör alltid läsa integritetsmeddelandet för en länkad webbplats innan du avslöjar någon av din personliga information på en sådan webbplats.

 10. Cookies och intressebaserad annonsering

  Vi använder cookies, webbfyrar, widgets och andra automatiska datainsamlings- och spårningstekniker (tillsammans kallade "cookies") för att ta emot och lagra vissa typer av information när du interagerar med vår webbplats via din dator eller mobila enhet. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du går in på de flesta webbplatser på internet eller öppnar vissa e-postmeddelanden. Cookies tillåter en webbplats att komma ihåg information om dig, såsom dina användarinställningar, unika identifierare och annan information. Närmare bestämt använder vi cookies för att anpassa din upplevelse när du besöker vår webbplats, identifiera din dator unikt av säkerhetsskäl och för att göra det möjligt för oss och våra tredje parts tjänsteleverantörer att visa annonser åt oss på internet.

  Vi och våra leverantörer, och annan tredje part, använder intressebaserad annonsering för att skapa annonser och personanpassat innehåll som vi och andra annonsörer tror kan intressera dig. Tredjepartsleverantörer ansvarar för sin användning av personlig information som samlas in via cookies.

  Annonser kan komma att levereras till dig baserat på ditt beteende online och på mobilen (på vår webbplats och på tredje parts webbplats), dina sökaktiviteter, dina svar på våra annonser eller vår kommunikation, webbsidor du besöker, din geografiska plats eller annan information. Dessa annonser kan dyka upp vår webbplats och på tredje parts webbplatser. Leverantörer som vi arbetar med för att utföra intressebaserad annonsering kan vara medlemmar i självreglerande organisationer som Network Advertising Initiative (NAI) och Digital Advertising Alliance (DAA). När det gäller webbplatser som riktar sig till personer baserade i EU kan vi arbeta med leverantörer som är medlemmar i europeiska Digital Advertising Alliance (eDAA). Besök länkarna som tillhandahålls för valmöjlighet när det gäller intressebaserad annonsering eller klicka på AboutAds-symbolen på en MillerKnoll-annons och följ instruktionerna för hur man väljer bort dessa.

  Om du byter dator, enhet eller webbläsare, använder flera datorer, enheter eller webbläsare, eller om du raderar cookies kan du behöva göra om denna processen för varje dator, enhet och webbläsare. Att du väljer bort intressebaserad annonsering innebär inte att du väljer bort alla annonser utan endast intressebaserad annonsering från MillerKnoll, dess ombud eller representanter.

  Du kan också komma att se annonser från tredje part på vår webbplats, eller andra webbplatser eller egendomar, baserade på dina besök till, och aktiviteter på, våra och andras webbplatser eller egendomar.

  Besök alla MillerKnolls webbplatser för att se respektive cookielista i alla cookiemeddelanden och läs mer om hur du uppdaterar dina cookieinställningar.

 11. Dina integritetsrättigheter

  Du kan utöva dina rättigheter via Portalen för integritetsrättigheter.

  11.1 Rätt att välja bort marknadsföring

  Reklam via e-post. Du kan välja bort att ta emot viss framtida e-postkommunikation från oss genom att klicka på avregistreringslänken längst ned i e-postmeddelanden du får från oss. Vi använder oss av kommersiellt rimliga ansträngningar för att behandla sådana förfrågningar i tid. Du kan inte välja bort att ta emot transaktionsmeddelanden eller kommunikation relaterad till ditt konto hos oss.

  Reklampost. Du kan välja bort att få reklam och kataloger skickade till dig genom att fylla i formuläret för att välja bort katalogen på alla MillerKnolls webbplatser. Vi använder oss av kommersiellt rimliga ansträngningar för att behandla sådana förfrågningar i tid.

  Reklam-sms. Om du får ett sms från oss som innehåller reklam kan du välja bort att få framtida sms genom att svara ”STOP” på meddelandet. Du kan också välja bort reklam på vår Portal för integritetsrättigheter.

  11.2 Rätt att välja bort försäljning/inte sälja

  Vi kan komma att avslöja den personliga information som identifierats i avsnitt 3 ovan till tredje part för deras riktade marknadsföringsändamål och för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Alla kunder har rätt att välja bort försäljning av personliga information via vår Portal för integritetsrättigheter.

  För att välja bort onlineaktivitetsspårning och datadelning genom cookies, kan du välja bort varje cookiekategori (förutom absolut nödvändiga cookies) genom att klicka på knappen ”cookieinställningar” som finns i cookiemeddelandet längst ner på varje MillerKnoll-webbplats.

  11.3 Rätt att radera Alla kunder har rätt att begära att vi raderar personlig information som vi har samlat in om dem, men observera att i många situationer måste vi spara personliga information för att uppfylla våra rättsliga plikter, lösa tvister, verkställa avtal eller på grund av något annat av våra affärsändamål. Du kan utöva dina rättigheter via Portal för integritetsrättigheter.

  11.4 Rätt till information Alla kunder har rätt att begära att vi avslöjar personlig information som vi har om dig. Du kan begära att vi tillhandahåller dig de kategorier av personlig information som vi har samlat in under de tolv (12) månaderna före din begäran, åtminstone och för varje kategori: kategorierna av källor från vilka personuppgifterna samlades in; det affärs- eller kommersiella syftet för vilket vi samlade in informationen; kategorierna av tredje parter till vilka vi sålt eller avslöjat kategorin personlig information för affärsändamål; och det affärs- eller kommersiella ändamål för vilket vi sålde eller avslöjade kategorin personlig information. Du kan också begära att vi tillhandahåller den specifika personliga information som vi har om dig. Du kan utöva dina rättigheter via Portal för integritetsrättigheter.

  11.5 Rätt till dataportabilitet Alla kunder har rätt att få en kopia på sin personliga information i ett lättanvänt format. Du kan utöva dina rättigheter via Portal för integritetsrättigheter.

  11.6 Rätt till rättelse Alla kunder har rätt att begära ändringar av denn personliga information som vi har om dig. Du kan komma åt och uppdatera det mesta av din kontoinformation på vår webbplats genom att logga in på ditt konto. Du kan också kontakta oss på vår [Portal för integritetsrättigheter.

  11.7 Rätt att till begränsning Under vissa omständigheter kan du har rätt att begränsa att din personliga information behandlas. Du kan utöva dina rättigheter via Portal för integritetsrättigheter.

  11.8 Verifiering Vi kan komma att söka viss personlig information för att verifiera din identitet, vilket kan innefatta e-postadress, postadress och myndighetsutfärdad identifikation. Vi kan använda tredje parts verifieringsföretag för att hjälpa oss att verifiera din identitet. Om du skickar in en begäran för ett hushålls räkning måste vi verifiera varje medlem i hushållet på det sätt som anges i detta avsnitt.

  11.9 Användning av auktoriserat ombud Om du gör någon av förfrågningarna ovan genom ett auktoriserat ombud kommer vi att begära skriftligt tillstånd från dig och kommer att försöka verifiera din identitet på de sätt som anges ovan (beroende på typ av begäran), eller så accepterar vi en laglig fullmakt till det auktoriserade ombudet. För att göra en förfrågan med hjälp av ett auktoriserat ombud, kontakta privacy@millerknoll.com.

  11.10 Svarstid Vi kommer att svara på förfrågningar om radering och förfrågningar om rätt att få veta inom trettio (30) kalenderdagar, såvida vi inte behöver mer tid, i så fall kommer vi att meddela dig om det. Det kan ta upp till sextio (60) dagar totalt att svara på din förfrågan. Vi kommer att svara på förfrågningar om att välja bort inom femton (15) arbetsdagar.

  11.11 Icke diskriminering Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar dina rättigheter.

 12. Kontaktuppgifter

  Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, vänligen kontakta oss på:

  Postadress: MillerKnoll
  Attn: Legal Department Privacy Inquiry
  855 East Main Ave,
  Zeeland, MI 49464

  E-post: privacy@millerknoll.com.

 13. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

  Vi kan komma att göra ändringar i detta integritetsmeddelande från tid till annan, efter eget gottfinnande. När vi gör det kommer vi att uppdatera den här sidan och visa datumet för senaste uppdateringen högst upp på sidan. Vi uppmuntrar dig att regelbundet komma tillbaka till denna webbplats för information om den personliga information vi samlar in, använder och delar. Din fortsatta användning av någon av våra webbplatser efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Om du inte vill fortsätta använda vår webbplats under den nya versionen av integritetsmeddelandet, ska du avinstallera alla mobilapplikationer och sluta använda vår webbplats. När det krävs enligt tillämplig lag kommer vi att söka bekräftande samtycke från dig innan vi gör väsentliga ändringar i hur vi hanterar data som tidigare samlats in från dig. Om du inte ger sådant samtycke kommer vi att fortsätta att använda personlig information på ett sätt som överensstämmer med versionen av detta integritetsmeddelande under vilket den samlades in, och i andra fall kommer den personliga informationen att raderas.